Vedtægter

Foreningens navn er Falsters Tekstillaug og dets hjemsted er Guldborgsund Kommune.

§ 2         Foreningens formål:

   • - at fremme forståelsen og respekt fortrinsvis for tekstilt håndværk
   • - at holde en gammel kulturarv ved lige
   • - at erhverve en konstant viden ved kurset og ekskursioner
   • - at dele fælles interesser og at inspirere hinanden

§ 3        Enhver, der har interesse for tekstilt håndværk kan optages i foreningen

§ 4        Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

   • Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 21 dages varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside og ved indkaldelse pr. mail. Medlemmer uden mailadresse får indkaldelse pr. brev. Dagsorden vil foreligge på hjemmesiden.
   • Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til formanden inden 14 dage for generalforsamlingen. 
   • Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelses beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen af mindst 10 medlemmer med angivelse af dagsorden. 
   • Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, skal inden en uge udfærdiges med mindst 14 dages og højst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. 
   • På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget dagsordenen og ændringsforslag hertil.

§ 5        DAGSORDEN ved generalforsamling*

   1. Valg af dirigent 
   2. Formandens beretning 
   3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
   4. Kontingentvedtagelse 
   5. Indkomne forslag sendes (senest 8 dage før) til formanden 
   6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (se § l0). I lige år er 2 på valg og i ulige år er 3 på valg. 
   7. Valg af 2 suppleanter 
   8. Valg af 2 revisorer 
   9. Eventuelt, herunder ønsker til næste års kurser, udflugter m.v.

§ 6         Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater.

   • Stemmeafgivelsen sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen vedtager noget andet.

§ 7        Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når han/hun på denne, kan forevise gyldigt medlemskort/kvittering for betalt kontingent.

   • Hvert medlem har én stemme efter en måneds medlemskab.

§ 8        De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke vedtægterne kræver særligt stemmeflertal.

   • Til vedtagelse af beslutning om ændringer af vedtægterne kræves på generalforsamlingen 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
   • Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og beslutningen skal vedtages med mindst halvdelen af de afgivne stemmer. 
   • Er halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget af halvdelen af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ny ekstraordinær generalforsamling på hvilket forslaget kan vedtages med halvdelen af de afgivne stemmer under hensyn til, hvor mange medlemmer der møder på denne sidste generalforsamling.

§ 9          Der skrives referat. Dette underskrives af formand og dirigent. Referatet udsendes på foreningens hjemmeside.

§ 10        Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, bestyrelsen vælges efter forholdstal + Oldfrue Else.

   • De 2 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige år og de 3 er på valg i ulige år, men kan genvælges. 
   • Der vælges hvert år 2 suppleanter. 1. suppleant er den der opnår flest stemmer. 
   • Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Der skrives referat af bestyrelsesmøderne. 
   • Referatet godkendes med evt. ændringer på næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 11        Foreningen tegnes af formand og kasserer.

   • Både formand og kasserer kan disponere over foreningens bankkonto. 
   • Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid tilhørende formue. 
   • Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 12        Revision af foreningens regnskaber foretages af generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 13        Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer, hvem det påhviler at opkræve kontingent og føre foreningens regnskabsbog.

   • Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.

§ 14        I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue, efter at alle forpligtigelser er betalt, overdrages til virksomhed med lignende formål.

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. april 2017