Referat af Generalforsamling d. 26. april 

Tuesday, May 02, 2017 3:54:18 PM

1.     Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Marianne Madsen til dirigent. Marianne modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

2.     Formandens beretning.

Formanden aflagde beretningen, som er vedhæftet referatet. Forsamlingen godkendte beretningen.

3.     Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab . Hun oplyste at foreningen pt har 26 betalende medlemmer. Desuden orienterede hun om at vores betaling for vævelokalet er steget fra 1600 kr til 3318 kr. Kommunen har varslet yderligere stigninger, men der er begrundet formodning om at dette stilles i bero.

4.     Kontingentvedtagelse

Bestyrelsen stillede forslag om at kontingentet stiger fra 300 kr til 350 kr. Forslaget blev efter afstemning vedtaget

5.     Vedtægtsændring: §10. Bestyrelsens størrelse ændres fra 9 til 5 medlemmer + Oldfrue Else

Det blev vedtaget at ændre vedtægternes § 10. Bestyrelsen består herefter af 5 valgte medlemmer. Else fortsætter som oldfrue og indgår i bestyrelsens arbejde.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er:

Susanne modtager genvalg

Lisbeth modtager genvalg

Helle modtager ikke genvalg

Vibeke J. modtager ikke genvalg

Ninna modtager ikke genvalg

Susanne og Lisbeth blev genvalgt til bestyrelsen.

7.     Valg af suppleanter

Lissi blev valgt til suppleant. Der var ingen andre, der ønskede at påtage sig opgaven og vi har derfor i år kun én suppleant.

8.     Valg af revisorer

Kirsten Lyngfeldt og Annie Hansen blev valgt

9.     Optagelse af passive medlemmer.

Optagelse af passive medlemmer i foreningen forudsætter en vedtægtsændring. Forsamlingen godkendte, at pkt 9 kunne indgå som en del af pkt 5. Punktet affødte en debat om foreningens muligheder for at komme i kontakt med potentielle nye medlemmer via facebook, hjemmesidebrochure etc. En afstemning viste at der er flertal for at optage passive medlemmer. Definition: Passive medlemmer har adgang til hjemmesiden, men kan ikke deltage i tekstillaugets aktiviteter. Da generalforsamlingen er offentlig kan passive medlemmer deltage uden stemmeret. Kontingent for passivt medlemskab skal årligt vedtages på generalforsamlingen. Kontingentet blev i år fastsat til 100 kr.

10. EVT.

Formanden efterlyste medlemmer, som sammen med bestyrelsens medlemmer ville påtage sig opgaven med at have ”nøgledag”. Dvs at sørge for at lokalerne bliver låst op/i, samt løse eller uddelegere forskellige praktiske opgaver. Flere tilkendegav at de vil være med. Susanne laver en liste, hvor man kan skrive sig på.

Lisbeth vil arrangere en tur til Stege, hvor vi bl a skal se Samlermuseet Thorsvang

Referent: Elise Green