Referat af generalforsamling d. 24. april 2013 

Thursday, May 02, 2013 4:58:15 PM

 

Generalforsamling i Falsters Tekstillaug d. 24. april 2013

1.     Trine blev efter indstilling fra bestyrelsen valgt til dirigent. Hun kunne konstatere at generalforsamling var lovligt indkaldt.

2.     Konstitueret formand Bente T aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. (vedlagt). Vibeke J fremlagde en oversigt over årets aktiviteter.

3.     Lisbeth K fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.

4.     Kontingentet fastholdes på samme niveau.

5.     Der var ikke indsendt forslag til bestyrelsen.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lisbeth K udtræder af bestyrelsen.Vibeke Midtgaard blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

7.     Valg af suppleanter: Lisbeth Helth forsætter som suppleant. Det var ikke muligt at få besat den anden post som suppleant.

8.     Valg af revisorer: Annie Hansen og Lotte Jespersen blev valgt.

9.     Repræsentanter fra bestyrelsen takkede Edda, Bodil og Kirsten K for deres indsats som bestyrelsesmedlemmer.

Der var forslag fra forsamlingen om at Kalkunnyt i sin oprindelige udprintede form genopstod. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning og vil drøfte det.

Forslag om at udsende en SMS besked som reminder før arrangementer vil ligeledes blive drøftet i bestyrelsen.

Medlemmerne blev opfordret til at tilkendegive om de ønskede at erhverve nøgler til det nye nøglesystem eller om de ønskede at få byttet de gamle nøgler til nye. Fra 2 medlemmer var der positiv respons på dette.

Referent: Elise