referat af Generalforsamling 2012

 

Referat fra generalforsamling i Falsters tekstillaug den 24. april 2012, kl. 19.00

Tingsted Foreningshus, Stationsvej 57, 4800 Nykøbing F.

21 medlemmer var mødt frem

1. Valg af dirigent

 Inge Andreassen blev valgt. Else Rohof indledte med en fin sang om pigen og det danske forår. Herefter blev generalforsamlingen erklæret som lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

*Vibeke Burer talte om laugets udadvendte aktiviteter. Nævnte, at der er 94 medlemmer i lauget, og at det er dejligt at se så megen aktivitet og mange fremmødte medlemmer især på onsdage.

* Bente Thomassen talte om laugets hjemmeside – fælles nyt sendes til alle de medlemmer, som har mail-adresse. ”Kalkunnyt” bliver sat på (midlertidig) pause, fordi man mangler stof fra medlemmer.

* Inge Andreassen savnede orientering fra bestyrelsesmøderne i stil med tidligere punkt i laugets blad ’ Nyt fra bestyrelsen’.

3. Årsregnskab v. kassereren Lisbeth Klausen

Lisbeth gennemgik det udsendte regnskab. Inge Andreassen efterlyste i den forbindelse, hvordan det til medlemmers runde fødselsdage forholder sig med gaver. Hertil svarede bestyrelsen, at der ikke betales til medlemmers fødselsdage, men at der i Mona Espenhains tilfælde fra lauget blev betalt en gave til hendes 80 års fødselsdag, fordi hun som stifter af Tekstillauget og som ”særligt” medlem af samme burde honoreres på særlig vis.

4. Aktivitetsudvalgets beretning v. Vibeke Jensen

Vibeke omtalte kort de 15 arrangementer, der har været afholdt det forløbne år og nævnte nye aktiviteter, som er på bedding: Gimpning (maj), Orkis (juni), Patchwork (september).

Vibeke efterlyste lidt ”input” fra medlemmerne, hvortil Hela Bruus-Jensen tilbød sig som underviser i patchwork. Inge Andreassen foreslog en idé om ”junior-strikke-café”, hvor strikkere fra lauget kunne fungere som ”side-mands-oplæring”.

Endvidere fortalte Vibeke, at det havde været svært at få solgt billetter til dette års teatertur og at dette arrangement derfor stopper for en tid.

I det hele taget efterlyste Vibeke tilbagemeldinger på de afholdte arrangementer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bente Thomassen, Else Rohof, Bodil Olsen og Elise Green blev genvalgt.

6. Valg af suppleanter

Helle Bjørn blev valgt som suppleant, men indtræder straks som fuldt bestyrelsesmedlem.

7. Valg af revisorer

Inge Andreassen ønskede ikke genvalg. Anni Hansen indtræder i stedet som revisor og Kirsten Lynggaard fortsætter.

8. Kontingentfastsættelse for 2013-14

Kontingentet øges til 250 kr. årligt pga. stigning af forsikringssummen.

9. Indkomne forslag

Ingen.

10. Navneskilt konkurrencen – afgørelse

Der var kun indkommet 4 navneskilte, hvoraf det ene tilhørte Vibeke Burer. Da hun sammen med Vibeke Jensen skulle vælge vinderne, udgik hendes skilt i konkurrencen. Vibeke Burer foreslog, at konkurrencen blev udskudt pga. for få indkomne skilte. Forslaget blev nedstemt og de 3 vindere blev fundet: 1. præmie til Bodil Olsen, 2. præmie til Else Lind og 3. præmie til Edda Lind. Vibeke Jensen overrakte gaver.

11. Åben for tilføjelser

Lisbeth Klausen gjorde her opmærksom på, at lauget vil forsøge at stable en medlemsopvisning (catwalk) på benene på Tingsteddagen. Lisbeth bliver konferencier og medlemmer tilmelder sig med egne fremstillede produkter.

Som sidste del af generalforsamlingen blev der taget afsked med bestyrelsesmedlemmerne Anni Schreia og Marguerite Henriksen. Vibeke Jensen overrakte blomster.

Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen afsluttedes hermed.

……………………………………….

Efter generalforsamlingen blev der som vanligt serveret ost med hjemmebagt rugbrød og italiensk brød.

Hertil underholdt Inge Andreassen medlemmerne med at fortælle om og vise ”Julekurven”:

Inge har fået den geniale – men også arbejdskrævende – idé til hvert af sine 4 børnebørn at fremstille en julekurv, som hvert år får tilført en juleting, som (naturligvis) er håndlavet og ”tekstil”. Desuden nedskriver hun kort, hvad der er hændt i familien, i Danmark og i Verden det pågældende år. Kurvene og teksten forbliver hos Inge, indtil barnebarnet ”flyver fra reden” og får sit eget hjem. Så overraskes og overrækkes barnebarnet ”Julekurven” med tekst og julepynt.

…………………………………………………..

Referent Bodil Olsen