Indkaldelse til generalforsamling d. 26. april 

Thursday, April 06, 2017 9:49:31 AM

Generalforsamling i Falsters Teksillaug

onsdag d. 26. april 2017 kl 15

 

1.     Valg af dirigent

2.     Formandens beretning

3.     Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4.     Kontingentvedtagelse

5.     Vedtægtsændring: §10. Bestyrelsens størrelse ændres fra 9 til 5 medlemmer + Oldfrue Else

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er:

Susanne modtager genvalg

Lisbeth modtager genvalg

Helle modtager ikke genvalg

Vibeke J. modtager ikke genvalg

Ninna modtager ikke genvalg

7.     Valg af suppleanter

8.     Valg af revisorer

9.     Optagelse af passive medlemmer.

10.Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingen giver Lauget kaffe og kage. Tilmelding inden d. 18. april til formanden eller på listen i Uldrummet.

Kontingent 300kr. betales på konto : 0679 6413092007  eller kontant til Vibeke Midtgaard inden d. 18.-4.-2017

Vi glæder os til at se jer alle.

På bestyrelsens vegne

Susanne B. Søltoft