Bestyrelsesmødet d. 2. november 2016 

Wednesday, November 09, 2016 9:19:40 AM

Referat af bestyrelsesmøde i Falsters Tekstillaug

Onsdag d. 2.-11.-2016 kl 16

Tilstede:         Ninna, Else, Susanne, Vibeke J, Lissi, Lisbeth, Vibeke M, Elise

Afbud:             Bente, Helle

1 Godkendelse af referat fra mødet d. 24.-8.-2016

Godkendt

2 Nyt fra formanden

Foreningsportalen har sendt en indbydelse til at deltage i et kursus: Puljeguide, som afholdes torsdag d. 17. november 2016. Bestyrelsens medlemmer overvejer om de kan deltage og giver besked til Susanne. Tlmelding senest onsdag d. 16. november.

3 Nyt fra kasseren

Foreningen har pt 34 medlemmer. Vi har i øjeblikket 40.205 kr på bankkontoen og 548 kr i kassen.

Vibeke vil inden årets udgang aftale med forsikringsselskabet (TopDanmark) at vi ønsker at fortsætte vores forsikring som hidtil.

4 Ændring af vedtægter mht dobbelt adgang til konto i banken.

Afventer evt. formandsskift efter næste generalforsamling

5 Indkommet forslag. Se bilag.

Lissi’s forslag til ny dagsordenskabelon blev drøftet. Bestyrelsen vurderer, at det vil blive for tidskrævende at bruge skabelonen

6 Afregning for uld.

Der er afregnet for et mindre beløb for salg af uld. Påmindelse om, at alt salg noteres på listerne. Susanne og Vibeke M vil lave en lageroptælling inden årets udgang.

7 Passivt medlemskab.

Der er kommet en henvendelse til foreningen fra én som ønsker at blive passivt medlem. Efter en drøftelse af, hvad et sådant medlemskab kunne have til formål og indhold, besluttede bestyrelsen at åbne mulighed for at der kan tegnes et ”støttemedlemskab” for 100 kr/år. Støttemedlemsskab indebærer at man får adgang til foreningens interne hjemmeside og derved kan holde sig orienteret om vores aktiviteter etc. Muligheden skal beskrives og lægges ud på hjemmesiden. Bente kontaktes herom.

8 Logo og ”flag”

Susanne foreslog, at foreningen får et banner/flag monteret på en stander, som kan stilles frem, hvor tekstillauget deltager i en aktivitet. Ninna ved, at motorcykelmuseet har sådan en. Hun vil kontakte dem for at få oplyst, hvem vi evt. kan få til at fremstille vores. Behovet for at vores logo bliver mere tydeligt blev igen diskuteret. Ninna vil tale med sin datter, som evt. kan komme med et forslag.

9 Rengøring nu og fremover.

Der er behov for en månedlig støvsugning og aftørring af borde. Lisbeth laver et skema, hvor medlemmer, der vil påtage sig opgaverne, kan notere sig på.

10 Kontingent til Foreningshuset.

Susanne vil efterlyse referat fra foreningshusets sidste generalforsamling for at få afklaret om der er truffet beslutning om en kontingentforhøjelsen (se sidste referat) eller om kontingentet fortsat formelt er 100 kr./år således som der står i foreningshusets vedtægter.

11 Planlægning af julearrangement.

Lisbeth vil lave en indbydelse, som kan sendes ud. Det blev besluttet, at vi undlader æbleskiver + gløgg og at foreningen betaler smørrebrød eller lignende.

Susanne og Vibeke M kontakter Kvickly ang smørrebrød.

Vibeke J køber gaver + blomster til lotteri. Alle medbringer en gave til 30 kr til banko. Susanne aftaler med Annette B Jensen om hun vil sørge for borddekoration.

12 Aktiviteter.

Lisbeth foreslår en udflugt til Præstø på Black Friday d. 25. november. Lisbeth og Susanne arrangerer.

13 Forsinket punkt

Vibeke har erhvervet et antal giner, som lauget nu er ejere af. De kan bruges til vores udstillinger og kan udlånes til medlemmer af foreningen.

14 Ny mødedato

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 1. marts 2017 kl 16. Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 26. april 2017.

15 Nøgledage:

07.12.16: Vibeke J…14.12.16: Vibeke J…04.01.17: Susanne

11.01.17: Lisbeth….18.01.17: Vibeke M….25.01.17: Elise

01.02.17: Else….08.02.17: Vibeke M….15.02.17: Bente

22.02.17: Lisbeth

Referent: Elise