referat af Generalforsamling 2011

FALSTERS TEKSTILLAUG

Referat af generalforsamling

Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 i Tingsted Foreningshus

Dagsorden:

 1. valg af dirigent
 2. bestyrelsens beretning
 3. årsregnskab v. kassereren Lisbeth Klausen
 4. valg af bestyrelsesmedlemmer

Vibeke Burer (modtager valg)

Lisbeth Klausen (modtager valg)

Edda Lind (modtager valg)

Marianne Nielsen (udtræder af bestyrelsen)

Marianne Madsen (udtræder af bestyrelsen)

Kirsten Bille (udtræder af bestyrelsen)

 1. valg af suppleanter
 2. valg af revisor
 3. kontingentfastsættelse
 4. indkomne forslag
 5. åben for tilføjelser

Ad 1: Inge Andreassen blev valgt til dirigent

Ad 2: bestyrelsesformand Marianne Nielsen var ikke til stede. Hendes beretning blev oplæst af Vibeke. I beretningen var omtale af laugets vellykkede lokaleudvidelse med (det tidligere skolekøkken) og laugets hidtidige ”Sommertekstil” erstattet med deltagelse i den årlige Tingsteddag. Endvidere takkede formanden Bente, Vibeke og Lisbeth for hjælp i forbindelse med sit sygefravær og nævnte, at hendes udtrædelse af bestyrelsen skyldtes arbejde og flytning til København.

Vibeke Burer omtalte i sin beretning, at der var kommet nye spindere til og indkøbt nye spinderokke samt fibre til spinding. I det forløbne år har der været igangsat mange nye aktiviteter med god tilslutning. I det kommende år vil man arbejde mere i dybden med disse.

Bente Thomassens beretning drejede sig om laugets hjemmeside og bladet Kalkunnyt.
Halvdelen af medlemmerne er nu registreret som brugere af hjemmesiden. Bente efterlyser flere indslag/historier på hjemmesiden fra medlemmerne.

Marianne Madsen gennemgik det forløbne års mange forskellige arrangementer, kurser og aktiviteter.

Vibeke Burer omtalte Tingsteddagen den 29. maj 2011 og efterlyste tilmeldinger.

Else Rohof fortalte, at lauget har modtaget invitation til deltagelse i Bogøtræffet den 6. og 7. august 2011.

Ad 3: Årsregnskabet blev gennemgået af Lisbeth Klausen.

Ad 4: Vibeke Burer, Lisbeth Klausen og Edda Lind blev genvalgt i bestyrelsen.

          Vibeke Jensen og Marguerite Henriksen blev valgt ind i bestyrelse.

Ad 5: Elise Green blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant.

Ad 6: Inge Andreassen og Kirsten Lynggaard blev genvalgt som revisorer.

Ad 7: Kontingent fortsætter uændret.

Ad 8: Ingen indkomne forslag.

Ad 9: Tilføjelser:

 • På laugets vegne udtrykte Lisbeth Klausen en stor tak til Marianne Madsen for hendes engagement i bestyrelsesarbejdet. Marianne fik overrakt en meget flot ”skulptur” i levende pil.
 • Der blev blandt medlemmerne efterspurgt inspirationskursus indenfor patchwork.
 • Lisbeth Klausen oplyste om plan for udflugt til Pederstrup museet.
 • Edda Lind forespurgte, om der blandt medlemmerne var interesse for et mindre kursus i at komme ind på laugets hjemmeside.
 • Blandt medlemmerne blev forespurgt om kursus/mulighed for ar arbejde med computer-vævning.
 • Vibeke Burer fortalte om Tingsted Foreningshus’ indkøb af projektor.
 • Og endelig foreslog Else Rohof, at man som afslutning på generalforsamlingen sang: ”Det er i dag et vejr”.

Herefter blev sanghæfter udleveret og generalforsamlingen sluttede med glad fællessang og derefter – som altid – servering af et oste-traktement.

Referent Bodil Olsen